Lancering van het “Asbestcharter” tijdens het 1ste Vlaamse Asbestcongres

Johan Vandebuerie - laureaat van de arbeid
Johan Vandebuerie ontvangt Koninklijke Eretitel “Laureaat van de Arbeid – Expert”
oktober 1, 2023
Dak Plus VELUX Pro installateur
Dak Plus ontvangt erkenning “VELUX Partner”
oktober 2, 2023
Johan Vandebuerie - laureaat van de arbeid
Johan Vandebuerie ontvangt Koninklijke Eretitel “Laureaat van de Arbeid – Expert”
oktober 1, 2023
Dak Plus VELUX Pro installateur
Dak Plus ontvangt erkenning “VELUX Partner”
oktober 2, 2023
asbestcongres

Dak Plus | VELUX

Lancering van het "Asbestcharter" tijdens het 1ste Vlaamse Asbestcongres

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft in 2019 vastgesteld dat er nog steeds meer dan 86 miljoen vierkante meter asbest-cementen dak- en gevelbekleding op gebouwen in Vlaanderen aanwezig is. Hiervan bevindt zich ongeveer 30,5 miljoen vierkante meter op daken en tegen gevels van huizen en appartementen. Naar aanleiding van het eerste asbestcongres in eind 2018, dat werd georganiseerd door de toenmalige Vlaamse Confederatie Bouw en nu Embuild samen met OVAM, werd het asbestcharter voor dakaannemers geïntroduceerd.

Historische vervuiling

Het is belangrijk op te merken dat asbestcementleien en -golfplaten nog tot 1998 werden geproduceerd en gebruikt, en zelfs daarna nog werden toegepast op gebouwen. Recent onderzoek toont aan dat deze asbestcement dak- en gevelbekleding al na ongeveer twintig jaar begint te verslechteren en broos wordt. Hierdoor ontstaat lokaal een potentieel risico, en het vereist steeds meer voorzorgsmaatregelen van dakwerkers om deze materialen veilig te verwijderen.

Vanwege de groeiende risico's en discussies over aansprakelijkheid zijn dakaannemers terughoudender geworden in het verwijderen van asbestdaken en -gevels. Ze zochten duidelijke richtlijnen en garanties voor een juiste aanpak, en het asbestcharter fungeert als kwaliteitskader en biedt de onderliggende code en leidraad als praktische werkmethode. Bovendien biedt het charter aangesloten dakaannemers een speciale verzekering om asbestgerelateerde risico's te dekken.

Praktische werkmethodes voor dakdekkers

In 2018 hebben OVAM en Johan Vandebuerie de Code van Goede Praktijk opgesteld, samen met praktische richtlijnen voor het veilig verwijderen van asbest voor dakwerkers. Deze belangrijke documenten werden geïntroduceerd tijdens het eerste Asbestcongres, georganiseerd door Embuild.

Dankzij deze code en werkmethodes hebben dakaannemers nu duidelijke richtlijnen over welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen op de bouwplaats om de verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Het Asbestcharter waarborgt niet alleen de kwaliteit van de aangesloten dakaannemers, maar dient ook als referentiekader voor een eerlijk speelveld in de sector. Het biedt opdrachtgevers inzicht in de kosten en veiligheidsmaatregelen voor dakrenovatiewerkzaamheden, en er wordt een commissie ingesteld om toe te zien op de naleving van het charter. 

Code van goede Praktijk 

De Code van Goede Praktijk van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) is een essentieel document dat richtlijnen en normen bevat voor de veilige omgang met asbest in Vlaanderen. Deze code, ontwikkeld in samenwerking met experts en de bouwsector, is van vitaal belang om de gezondheid van zowel werknemers als de bredere gemeenschap te beschermen bij activiteiten die asbestverwijdering en -beheer betreffen. In deze code worden duidelijke procedures en veiligheidsmaatregelen uiteengezet om ervoor te zorgen dat asbest op een verantwoorde en risicovrije manier wordt behandeld.

Toespraak

Tijdens het eerste Vlaamse asbestcongres hield Johan Vandebuerie een scherp betoog over verschillende belangrijke standpunten. Hij benadrukte dat er de afgelopen weken hard achter de schermen is gewerkt om haalbare en werkbare voorstellen te ontwikkelen voor de omgang met asbest. Een belangrijk punt dat hij aanstipte, was het gebrek aan bewustzijn bij dakwerkers en hun gezinnen over de blootstelling aan asbest en het feit dat het gevaar niet altijd serieus wordt genomen.

Om dit probleem aan te pakken, pleitte Vandebuerie voor de ontwikkeling van uitgeschreven werkmethodes die snel, veilig, maatschappelijk verantwoord en betaalbaar zijn. Hij benadrukte ook de samenwerking van de werkgroep bestaande uit de Confederatie Bouw Dak, OVAM, Tracimat en Constructiv om hindernissen en obstakels te overwinnen, vooral vanwege het gebrek aan praktische en begrijpelijke uitwerking van theoretische concepten.

Een cruciaal aspect van zijn betoog was het belang van samenwerking tussen mensen met theoretische kennis en vakmannen met praktische kennis om bruggen te bouwen. Hij benadrukte ook de noodzaak om duidelijkheid te scheppen over wat wel en niet als historische asbestverontreiniging kan worden beschouwd en pleitte ervoor elitarisme te vermijden.

Om deze doelen te bereiken, werden praktische werkmethodes voor dakdekkers ontwikkeld naast de code van goede praktijk, en dit leidde tot de oprichting van het asbestcharter. Het signaal vanuit de dakdekkersfederatie was dat ze willen en kunnen bijdragen aan een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Deze samenwerking en inzet worden gezien als cruciale stappen in de richting van een veilige omgang met asbest in Vlaanderen.

Asbestveilig tegen 2040

Om dakaannemers te stimuleren om deze code van goede praktijk toe te passen, is er nu de mogelijkheid om het Asbestcharter voor dakwerkers te ondertekenen. Dakaannemers die zich verbinden aan het asbestcharter, verplichten zich om te werken volgens de code van goede praktijk. Hiermee profileren ze zichzelf als betrouwbare vakmensen voor hun opdrachtgevers en bouwheren, en tonen ze hun engagement voor een veilige omgang met asbest.

Waarom een asbestcharter?

Een toegewijde inzet voor de veilige en nauwkeurige verwijdering van asbest is van groot belang. In Vlaanderen was asbest tot het jaar 2001 wijdverspreid in meer dan 3500 verschillende toepassingen. Woningen die voor 2001 zijn gebouwd, hebben een kans van meer dan 90% om één of meerdere asbesttoepassingen te bevatten. De meest voorkomende vorm van asbestgebruik is te vinden in dak- en gevelbekleding. Hierdoor komen dakaannemers regelmatig in aanraking met asbest tijdens bouw- en renovatiewerkzaamheden.

Het correct en veilig verwijderen van asbest is van cruciaal belang, niet alleen voor de bewoners van het pand, maar ook voor de buren en de algehele omgeving. Bovendien draagt het bij aan de bescherming van de gezondheid van de dakwerkers zelf.

"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn"

Benjamin Franklin

Spanningsveld 

Dankzij de inzet van Sven De Mulder van OVAM, Johan Vandebeurie van Dak Plus en Marc Dillen, de directeur-generaal van VCB en alle betrokken partijen, zijn we erin geslaagd om gezamenlijk te werken aan een betere toekomst en duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Dit is een belangrijke stap in de omgang met asbest in Vlaanderen.

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat ons dit dan zeker weten.

Dit kan via ons contactformulier of telefonisch op het GRATIS nummer 0800-80 888.Onderwerp: Asbestcongres, code van goede praktijk, asbestcharter

Sharing is caring

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial